Szukaj

Deklaracja dostępności

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej https://sds.miastozabrze.pl

Środowiskowy Dom Samopomocy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Środowiskowego Domu Samopomocy w Zabrzu.

 • Data publikacji strony internetowej: 2020-11-08.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-02-07.

Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niespełnione wymagania

 • Zapewnia, że odnośniki posiadają czytelny tekst.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-02-07.

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: Europeam Intern Inclusion Initiative.

Dokumentu zawierającego wynik przeglądu, badania lub audytu dostępności cyfrowej strony internetowej lub aplikacji mobilnej – https://checkers.eiii.eu/en/pagecheck2.0/?uuid=9a2f841e-1d21-4aac-984d-aa293084e772

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-02-07.

Skróty klawiaturowe

 • Serwis nie zawiera skrótów klawiaturowych, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające) lub aplikacjami użytkowników.
 • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Marta Wypart-Daniel, sds@sds.zabrze.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 32/272-35-98 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Złożenie wniosku

Wniosek z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej można:
– wypełnić i wysłać na adres: Środowiskowy Dom Samopomocy w Zabrzu, ul. Andersa 34, 41-808 Zabrze
– przynieść wniosek do sekretariatu – od poniedziałku do piątku od godz. 8:00 do godz. 15:00 
– wysłać drogą elektroniczną na adres sds@sds.zabrze.pl

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Siedziba główna Środowiskowy Dom Samopomocy

Andersa 34
41-808 Zabrze

Parking

 • Nie mamy wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 • Parking jest bezpłatny.
 • Miejsca parkingowe znajdują się na ogrodzonym terenie przy budynku. Można na niego wjechać przez bramę.

Pies asystujący

 • Możesz przyjść z psem asystującym lub psem przewodnikiem. Pamiętaj o certyfikacie psa asystującego i zaświadczeniu o szczepieniu.

Wejście do budynku

 • Do wejścia głównego dojdziesz przez furtkę w ogrodzeniu. Od furtki prowadzi podjazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
 • Wejście jest na poziomie gruntu. Nie ma przeszkód, by wjechać na wózku.
 • Drzwi musisz otworzyć ręcznie.
 • Otwierają się na zewnątrz.
 • Otworzenie drzwi nie wymaga dużej siły.
 • Można je łatwo utrzymać w pozycji otwartej.

Ciągi poziome

 • Wszystkie pomieszczenia znajdują się na parterze.

Pomieszczenia

 • Wszystkie pomieszczenia są dostępne dla osób na wózkach.

Łazienka

 • W budynku jest toaleta dostępna dla osób z niepełnosprawnością.
 • Drzwi otwierają się na zewnątrz.
 • Drzwi łatwo pozostają w pozycji otwartej.
 • Nie ma przeszkód, by wjechać na wózku do łazienki.
 • W łazience znajduje się prysznic dostosowany do osób z niepełnosprawnością
 • Na ścianach są zamontowane poręcze.
 • Pochwyt jest po lewej stronie ustępu.

Filia Środowiskowego Domu Samopomocy

Bytomska 24
41-803, Zabrze

Parking

 • Nie mamy wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 • Parking jest bezpłatny.
 • Miejsca parkingowe znajdują się na dziedzińcu. Miejsca są przeznaczone dla transportu dowożącego uczestników na zajęcia.

Pies asystujący

 • Możesz przyjść z psem asystującym lub psem przewodnikiem. Pamiętaj o certyfikacie psa asystującego i zaświadczeniu o szczepieniu.

Wejście do budynku

 • Wejście główne znajduje się z tyłu budynku. Do wejścia głównego dojdziesz przez furtkę w ogrodzeniu. Od furtki prowadzi chodnik do wejścia.
 • Wejście jest na poziomie gruntu. Nie ma przeszkód, by wjechać na wózku.
 • Drzwi musisz otworzyć ręcznie.
 • Otwierają się na zewnątrz.
 • Otworzenie drzwi nie wymaga dużej siły.
 • Można je łatwo utrzymać w pozycji otwartej.
 • Można skorzystać z dwóch wejść bocznych po prawej stronie od wejścia głównego. Jedno prowadzi przez korytarz, drugie przez windę, w obu wypadkach z wejścia może korzystać osoba na wózku inwalidzkim.

Przestrzeń za wejściem

 • Każde z pomieszczeń oznaczone jest tabliczką z alfabetem Braille’a.
 • Informacja rozmieszczenia pomieszczeń znajduje się w korytarzu. Umieszczony jest tam tyflograf z systemem naprowadzania przez kod QR i jest wykonany w kontrastowych kolorach oraz dużymi czcionkami.
 • Przestrzeń jest zazwyczaj cicha i spokojna.
 • Pomieszczenie jest dobrze oświetlone.
 • Punkt obsługi wyposażony jest w pętlę indukcyjną.

Ciągi poziome

 • Wszystkie pomieszczenia znajdują się na parterze.
 • Wszystkie korytarze są dostępne.

Pomieszczenia

 • Wszystkie pomieszczenia są dostępne dla osób na wózkach.

Łazienka

 • W budynku jest toaleta dostępna dla osób z niepełnosprawnością.
 • Drzwi otwierają się na zewnątrz.
 • Drzwi łatwo pozostają w pozycji otwartej.
 • Nie ma przeszkód, by wjechać na wózku do łazienki.
 • W łazience znajduje się prysznic dostosowany do osób z niepełnosprawnością
 • Na ścianach są zamontowane poręcze.
 • Pochwyty są po obu stronach ustępu.

Aplikacje mobilne

brak

Utrudnienia:

Nad wejściem do budynków przy ulicy Andersa 34 i Bytomskiej 24 nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabosłyszące. Budynek przy ulicy Andersa 34 nie ma oznaczeń alfabetem Braille’a. Brak tłumacza migowego w obydwu lokalizacjach
Skip to content