Szukaj

Deklaracja dostępności

Wstęp Deklaracji


Adres strony: https://sds.miastozabrze.pl

Środowiskowy Dom Samopomocy w Zabrzu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do stron: Środowiskowy Dom Samopomocy oraz Biuletynu Informacji Publicznej.

Data publikacji strony internetowej Środowiskowy Dom Samopomocy w Zabrzu: 08.11.2020 r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji Środowiskowy Dom Samopomocy w Zabrzu w Zabrzu: 07.02.2024 r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wykazanych przez test – Europeam Intern Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/). Z przeprowadzonego testu wynika, że:

Strona internetowa Biuletynu Informacji Publicznej jest częściowo dostępna. Strona jest zgodna poprzednią specyfikacją ustawową WCAG 2.0;

Strona internetowa Środowiskowy Dom Samopomocy w  Zabrzu spełnia wymagania w 97,91 %, stwierdzone niezgodności dotyczą elementów niepoprawnie wpisanych zawartości tekstowych przycisków na stronie, niektóre linki w treści zawierają niepoprawne wartości, brak możliwości uruchomienia niektórych funkcji bez myszki, które nie powinny wpływać na dostępność zasadniczej zawartości strony;

Oświadczenie sporządzono: 2024 02 07.

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny Europeam Intern Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/)

Serwis nie zawiera skrótów klawiaturowych, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające) lub aplikacjami użytkowników.

 

Pomoc w nawigacji

Na wszystkich stronach znajduje się wyszukiwarka.

Strona Środowiskowego Domu Samopomocy posiada następujące ułatwienie dla osób z niepełnosprawnościami:

  • wersję kontrastową,

 

Zmiana rozmiaru strony

Graficzne przeglądarki internetowe umożliwiają powiększenie lub pomniejszenie widoku wyświetlanej strony.

Aby powiększyć tekst należy wybrać odpowiednią kombinację klawiszy:

Firefox, Chrome, Internet Explorer:

[CTRL] oraz [+] aby powiększyć widok
[CTRL] oraz [-] aby pomniejszyć widok

Opera:

[SHIFT] oraz [+] aby powiększyć widok
[-] aby pomniejszyć widok

W górnej części strony znajdują się pomocne opcje: „Wersja kontrastowa”.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej osobą odpowiedzialną jest Pan Marta Wypart-Daniel, adres poczty elektronicznej sds@sds.zabrze.pl, tel. +48 32/272-35-98; Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna:

Środowiskowy Dom Samopomocy posiada:

Możliwość wstępu do budynku A i B Środowiskowego Domu Samopomocy w Zabrzu osób korzystających z psów asystujących.

Podjazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich w budynku A i B

Dostęp dla niepełnosprawnych bez ograniczeń. Lokal w Budynku A i B znajduje się na parterze, nie ma barier ograniczających poruszanie się osób z niepełnosprawnością ruchową. Przy budynkach A i B dostępny jest parking. Parking znajduje się przy wjeździe na posesje.Przy Budynku A Miejsca parkingowe dla pracowników i transportu dowożącego uczestników na zajęcia. Przy Budynku B miejsca dla transportu dowożącego uczestników na zajęcia.

W Środowiskowym Domu Samopomocy budynku A i B  znajduje się toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych. Budynki A I B Środowiskowego Domu Samopomocy wyposażone są w mobilne pętle indukcyjne. Budynek B wyposażony jest również w plan  tyflograficzny i posiada oznaczenia z alfabetem Braille’a.

 

  Utrudnienia:

Nad wejściem do budynku A i B nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabosłyszące. Budynek A nie ma oznaczeń alfabetem Braille’a. Brak tłumacza migowego.

Wstęp Deklaracji


Adres strony: https://sds.miastozabrze.pl

Środowiskowy Dom Samopomocy w Zabrzu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do stron: Środowiskowy Dom Samopomocy oraz Biuletynu Informacji Publicznej.

Data publikacji strony internetowej Środowiskowy Dom Samopomocy w Zabrzu: 08.11.2020 r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji Środowiskowy Dom Samopomocy w Zabrzu w Zabrzu: 07.02.2024 r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wykazanych przez test – Europeam Intern Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/). Z przeprowadzonego testu wynika, że:

Strona internetowa Biuletynu Informacji Publicznej jest częściowo dostępna. Strona jest zgodna poprzednią specyfikacją ustawową WCAG 2.0;

Strona internetowa Środowiskowy Dom Samopomocy w  Zabrzu spełnia wymagania w 97,91 %, stwierdzone niezgodności dotyczą elementów niepoprawnie wpisanych zawartości tekstowych przycisków na stronie, niektóre linki w treści zawierają niepoprawne wartości, brak możliwości uruchomienia niektórych funkcji bez myszki, które nie powinny wpływać na dostępność zasadniczej zawartości strony;

Oświadczenie sporządzono: 2024 02 07.

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny Europeam Intern Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/)

Serwis nie zawiera skrótów klawiaturowych, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające) lub aplikacjami użytkowników.

 

Pomoc w nawigacji

Na wszystkich stronach znajduje się wyszukiwarka.

Strona Środowiskowego Domu Samopomocy posiada następujące ułatwienie dla osób z niepełnosprawnościami:

  • wersję kontrastową,

 

Zmiana rozmiaru strony

Graficzne przeglądarki internetowe umożliwiają powiększenie lub pomniejszenie widoku wyświetlanej strony.

Aby powiększyć tekst należy wybrać odpowiednią kombinację klawiszy:

Firefox, Chrome, Internet Explorer:

[CTRL] oraz [+] aby powiększyć widok
[CTRL] oraz [-] aby pomniejszyć widok

Opera:

[SHIFT] oraz [+] aby powiększyć widok
[-] aby pomniejszyć widok

W górnej części strony znajdują się pomocne opcje: „Wersja kontrastowa”.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej osobą odpowiedzialną jest Pan Marta Wypart-Daniel, adres poczty elektronicznej sds@sds.zabrze.pl, tel. +48 32/272-35-98; Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna:

Środowiskowy Dom Samopomocy posiada:

Możliwość wstępu do budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Zabrzu osób korzystających z psów asystujących.

Podjazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Dostęp dla niepełnosprawnych bez ograniczeń. Lokale w Budynku  A i B mieszczą się na parterze, nie ma barier ograniczających poruszanie się osób z niepełnosprawnością ruchową. Dostępny jest parking. Parking znajduje się przy wjeździe na posesje. Miejsca parkingowe dla pracowników i transportu dowożącego uczestników na zajęcia.

W Środowiskowym Domu Samopomocy A i B znajduje się toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych.                                                                Budynki A I B Środowiskowego Domu Samopomocy wyposażone są w mobilne pętle indukcyjne. Budynek B wyposażony jest również w plan tyflograficzny i posiada oznaczenia Braille’a.

 

  Utrudnienia:

Nad wejściem do budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabosłyszące. Budynek A nie ma oznaczeń alfabetem Braille’a. Brak tłumacza migowego.

Wstęp Deklaracji


Adres strony: https://sds.miastozabrze.pl

Środowiskowy Dom Samopomocy w Zabrzu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do stron: Środowiskowy Dom Samopomocy oraz Biuletynu Informacji Publicznej.

Data publikacji strony internetowej Środowiskowy Dom Samopomocy w Zabrzu: 08.11.2020 r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji Środowiskowy Dom Samopomocy w Zabrzu w Zabrzu: 07.02.2024 r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wykazanych przez test – Europeam Intern Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/). Z przeprowadzonego testu wynika, że:

Strona internetowa Biuletynu Informacji Publicznej jest częściowo dostępna. Strona jest zgodna poprzednią specyfikacją ustawową WCAG 2.0;

Strona internetowa Środowiskowy Dom Samopomocy w  Zabrzu spełnia wymagania w 97,91 %, stwierdzone niezgodności dotyczą elementów niepoprawnie wpisanych zawartości tekstowych przycisków na stronie, niektóre linki w treści zawierają niepoprawne wartości, brak możliwości uruchomienia niektórych funkcji bez myszki, które nie powinny wpływać na dostępność zasadniczej zawartości strony;

Oświadczenie sporządzono: 2024 02 07.

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny Europeam Intern Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/)

Serwis nie zawiera skrótów klawiaturowych, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające) lub aplikacjami użytkowników.

 

Pomoc w nawigacji

Na wszystkich stronach znajduje się wyszukiwarka.

Strona Środowiskowego Domu Samopomocy posiada następujące ułatwienie dla osób z niepełnosprawnościami:

  • wersję kontrastową,

 

Zmiana rozmiaru strony

Graficzne przeglądarki internetowe umożliwiają powiększenie lub pomniejszenie widoku wyświetlanej strony.

Aby powiększyć tekst należy wybrać odpowiednią kombinację klawiszy:

Firefox, Chrome, Internet Explorer:

[CTRL] oraz [+] aby powiększyć widok
[CTRL] oraz [-] aby pomniejszyć widok

Opera:

[SHIFT] oraz [+] aby powiększyć widok
[-] aby pomniejszyć widok

W górnej części strony znajdują się pomocne opcje: „Wersja kontrastowa”.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej osobą odpowiedzialną jest Pan Marta Wypart-Daniel, adres poczty elektronicznej sds@sds.zabrze.pl, tel. +48 32/272-35-98; Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna:

Środowiskowy Dom Samopomocy posiada:

Możliwość wstępu do budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Zabrzu osób korzystających z psów asystujących.

Podjazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Dostęp dla niepełnosprawnych bez ograniczeń. Lokal znajduje się na parterze, nie ma barier ograniczających poruszanie się osób z niepełnosprawnością ruchową. Dostępny jest parking. Parking znajduje się przy wjeździe na posesje. Miejsca parkingowe dla pracowników i transportu dowożącego uczestników na zajęcia.

W Środowiskowym Domu Samopomocy w budynkach A i B znajduje się toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych. W budynkach A i B znajdują się mobilne pętle indukcyjne. Budynek B wyposażony jest w plan tyflograficzny i posiada oznaczenia alfabetem Braill’a.

 

Utrudnienia:

Nad wejściem do budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabosłyszące. Budynek A, nie ma oznaczeń alfabetem Braille’a. Brak tłumacza migowego.

Wstęp Deklaracji


Adres strony: https://sds.miastozabrze.pl

Środowiskowy Dom Samopomocy w Zabrzu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do stron: Środowiskowy Dom Samopomocy oraz Biuletynu Informacji Publicznej.

Data publikacji strony internetowej Środowiskowy Dom Samopomocy w Zabrzu: 08.11.2020 r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji Środowiskowy Dom Samopomocy w Zabrzu w Zabrzu: 07.02.2024 r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wykazanych przez test – Europeam Intern Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/). Z przeprowadzonego testu wynika, że:

Strona internetowa Biuletynu Informacji Publicznej jest częściowo dostępna. Strona jest zgodna poprzednią specyfikacją ustawową WCAG 2.0;

Strona internetowa Środowiskowy Dom Samopomocy w  Zabrzu spełnia wymagania w 97,91 %, stwierdzone niezgodności dotyczą elementów niepoprawnie wpisanych zawartości tekstowych przycisków na stronie, niektóre linki w treści zawierają niepoprawne wartości, brak możliwości uruchomienia niektórych funkcji bez myszki, które nie powinny wpływać na dostępność zasadniczej zawartości strony;

Oświadczenie sporządzono: 2024 02 07.

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny Europeam Intern Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/)

Serwis nie zawiera skrótów klawiaturowych, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające) lub aplikacjami użytkowników.

 

Pomoc w nawigacji

Na wszystkich stronach znajduje się wyszukiwarka.

Strona Środowiskowego Domu Samopomocy posiada następujące ułatwienie dla osób z niepełnosprawnościami:

  • wersję kontrastową,

 

Zmiana rozmiaru strony

Graficzne przeglądarki internetowe umożliwiają powiększenie lub pomniejszenie widoku wyświetlanej strony.

Aby powiększyć tekst należy wybrać odpowiednią kombinację klawiszy:

Firefox, Chrome, Internet Explorer:

[CTRL] oraz [+] aby powiększyć widok
[CTRL] oraz [-] aby pomniejszyć widok

Opera:

[SHIFT] oraz [+] aby powiększyć widok
[-] aby pomniejszyć widok

W górnej części strony znajdują się pomocne opcje: „Wersja kontrastowa”.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej osobą odpowiedzialną jest Pan Marta Wypart-Daniel, adres poczty elektronicznej sds@sds.zabrze.pl, tel. +48 32/272-35-98; Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna:

Środowiskowy Dom Samopomocy posiada:

Możliwość wstępu do budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Zabrzu osób korzystających z psów asystujących.

Podjazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Dostęp dla niepełnosprawnych bez ograniczeń. Lokal znajduje się na parterze, nie ma barier ograniczających poruszanie się osób z niepełnosprawnością ruchową. Dostępny jest parking. Parking znajduje się przy wjeździe na posesje. Miejsca parkingowe dla pracowników i transportu dowożącego uczestników na zajęcia.

W Środowiskowym Domu Samopomocy znajduje się toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych.

Utrudnienia:

Nad wejściem do budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabosłyszące. Budynki  A i B wyposażone są w  pętle indukcyjne, nie ma oznaczeń alfabetem Braille’a. Brak tłumacza migowego.

Wstęp Deklaracji


Adres strony: https://sds.miastozabrze.pl

Środowiskowy Dom Samopomocy w Zabrzu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do stron: Środowiskowy Dom Samopomocy oraz Biuletynu Informacji Publicznej.

Data publikacji strony internetowej Środowiskowy Dom Samopomocy w Zabrzu: 08.11.2020 r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji Środowiskowy Dom Samopomocy w Zabrzu w Zabrzu: 07.02.2024 r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wykazanych przez test – Europeam Intern Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/). Z przeprowadzonego testu wynika, że:

Strona internetowa Biuletynu Informacji Publicznej jest częściowo dostępna. Strona jest zgodna poprzednią specyfikacją ustawową WCAG 2.0;

Strona internetowa Środowiskowy Dom Samopomocy w  Zabrzu spełnia wymagania w 97,91 %, stwierdzone niezgodności dotyczą elementów niepoprawnie wpisanych zawartości tekstowych przycisków na stronie, niektóre linki w treści zawierają niepoprawne wartości, brak możliwości uruchomienia niektórych funkcji bez myszki, które nie powinny wpływać na dostępność zasadniczej zawartości strony;

Oświadczenie sporządzono: 2024 02 07.

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny Europeam Intern Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/)

Serwis nie zawiera skrótów klawiaturowych, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające) lub aplikacjami użytkowników.

 

Pomoc w nawigacji

Na wszystkich stronach znajduje się wyszukiwarka.

Strona Środowiskowego Domu Samopomocy posiada następujące ułatwienie dla osób z niepełnosprawnościami:

  • wersję kontrastową,

 

Zmiana rozmiaru strony

Graficzne przeglądarki internetowe umożliwiają powiększenie lub pomniejszenie widoku wyświetlanej strony.

Aby powiększyć tekst należy wybrać odpowiednią kombinację klawiszy:

Firefox, Chrome, Internet Explorer:

[CTRL] oraz [+] aby powiększyć widok
[CTRL] oraz [-] aby pomniejszyć widok

Opera:

[SHIFT] oraz [+] aby powiększyć widok
[-] aby pomniejszyć widok

W górnej części strony znajdują się pomocne opcje: „Wersja kontrastowa”.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej osobą odpowiedzialną jest Pan Marta Wypart-Daniel, adres poczty elektronicznej sds@sds.zabrze.pl, tel. +48 32/272-35-98; Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna:

Środowiskowy Dom Samopomocy posiada:

Możliwość wstępu do budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Zabrzu osób korzystających z psów asystujących.

Podjazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Dostęp dla niepełnosprawnych bez ograniczeń. Lokal znajduje się na parterze, nie ma barier ograniczających poruszanie się osób z niepełnosprawnością ruchową. Dostępny jest parking. Parking znajduje się przy wjeździe na posesje. Miejsca parkingowe dla pracowników i transportu dowożącego uczestników na zajęcia.

W Środowiskowym Domu Samopomocy znajduje się toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych.

Utrudnienia:

Nad wejściem do budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabosłyszące. Budynki  A i B wyposażone są w  pętle indukcyjne, nie ma oznaczeń alfabetem Braille’a. Brak tłumacza migowego.

Wstęp Deklaracji


Adres strony: https://sds.miastozabrze.pl

Środowiskowy Dom Samopomocy w Zabrzu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do stron: Środowiskowy Dom Samopomocy oraz Biuletynu Informacji Publicznej.

Data publikacji strony internetowej Środowiskowy Dom Samopomocy w Zabrzu: 08.11.2020 r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji Środowiskowy Dom Samopomocy w Zabrzu w Zabrzu: 07.02.2024 r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wykazanych przez test – Europeam Intern Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/). Z przeprowadzonego testu wynika, że:

Strona internetowa Biuletynu Informacji Publicznej jest częściowo dostępna. Strona jest zgodna poprzednią specyfikacją ustawową WCAG 2.0;

Strona internetowa Środowiskowy Dom Samopomocy w  Zabrzu spełnia wymagania w 97,91 %, stwierdzone niezgodności dotyczą elementów niepoprawnie wpisanych zawartości tekstowych przycisków na stronie, niektóre linki w treści zawierają niepoprawne wartości, brak możliwości uruchomienia niektórych funkcji bez myszki, które nie powinny wpływać na dostępność zasadniczej zawartości strony;

Oświadczenie sporządzono: 2024 02 07.

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny Europeam Intern Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/)

Serwis nie zawiera skrótów klawiaturowych, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające) lub aplikacjami użytkowników.

 

Pomoc w nawigacji

Na wszystkich stronach znajduje się wyszukiwarka.

Strona Środowiskowego Domu Samopomocy posiada następujące ułatwienie dla osób z niepełnosprawnościami:

  • wersję kontrastową,

 

Zmiana rozmiaru strony

Graficzne przeglądarki internetowe umożliwiają powiększenie lub pomniejszenie widoku wyświetlanej strony.

Aby powiększyć tekst należy wybrać odpowiednią kombinację klawiszy:

Firefox, Chrome, Internet Explorer:

[CTRL] oraz [+] aby powiększyć widok
[CTRL] oraz [-] aby pomniejszyć widok

Opera:

[SHIFT] oraz [+] aby powiększyć widok
[-] aby pomniejszyć widok

W górnej części strony znajdują się pomocne opcje: „Wersja kontrastowa”.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej osobą odpowiedzialną jest Pan Marta Wypart-Daniel, adres poczty elektronicznej sds@sds.zabrze.pl, tel. +48 32/272-35-98; Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna:

Środowiskowy Dom Samopomocy posiada:

Możliwość wstępu do budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Zabrzu osób korzystających z psów asystujących.

Podjazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Dostęp dla niepełnosprawnych bez ograniczeń. Lokal znajduje się na parterze, nie ma barier ograniczających poruszanie się osób z niepełnosprawnością ruchową. Dostępny jest parking. Parking znajduje się przy wjeździe na posesje. Miejsca parkingowe dla pracowników i transportu dowożącego uczestników na zajęcia.

W Środowiskowym Domu Samopomocy znajduje się toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych.

Utrudnienia:

Nad wejściem do budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabosłyszące. Budynki  A i B wyposażone są w  pętle indukcyjne, nie ma oznaczeń alfabetem Braille’a. Brak tłumacza migowego.

Skip to content